fbpx

PROCEDURA REKLAMACJI

Zegzda Sp. z o.o. stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do Zegzda Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi.

Możliwe formy rekompensaty to: dodatkowe godziny usług, dodatkowe materiały edukacyjne, dodatkowy kontakt z trenerem lub doradcą.

Kontakt:

Zegzda Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz

ul. Jana Pawła II 23

tel. 577 570 020

@: biuro@lideruj.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • zgłoszony problem – opis
  • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
  • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
  • proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania sprawy

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu/doradztwie o tej samej lub podobnej tematyce
  • w przypadku reklamacji usługi o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników usługi oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie usługi
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2, Zegzda Sp. z o.o. wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.