fbpx

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ

Zegzda Sp. z o.o. stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do Zegzda Sp. z o.o. w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 5.0 w skali od 1 do 10 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej. Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne.

Zegzda Sp. z o.o. chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 5.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

Kontakt:

Zegzda Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz

ul. Zielona 27

tel. 577 570 020

@: kontakt@zegzda.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • zgłoszony problem – opis
  • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
  • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
  • proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:

  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
  • w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Zegzda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2, Zegzda Sp. z o.o. wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.